Omgevingswet


Omgevingswet vraagt om andere manier van werken

Naar verwachting komt er in 2019 nieuwe wetgeving op het gebied van de Ruimtelijke Ordening: Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger maken en samenvoegen.  De invoering van de Omgevingswet is een ingrijpende verandering en vraagt om een andere manier van werken van niet alleen de gemeentelijke organisatie, maar ook gebruikers, initiatiefnemers, ketenpartners, waterschappen, provincies enz. Een goede voorbereiding is daarmee van groot belang. Onder het motto "nu al anders werken" gaat Zaanstad al zoveel mogelijk werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet. De nieuwe werkwijze heeft geen invloed op bestaande rechten, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van panden. 

Actualiseren bestemmingsplan in de geest van de Omgevingswet

Het college wil de actualisering van de bestemmingsplannen voorbereiden in de geest van die nieuwe Omgevingswet.  Indien nodig wordt hierbij het instrument ‘beheersverordening’als tijdelijke overbrugging ingezet. Daarmee wordt het bestaande planologische regime opnieuw vastgelegd, zonder een gebied ‘op slot’ te zetten. Niet voor ieder plangebied is het noodzakelijk om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. De gemeente kan er ook voor kiezen om een beheersverordening vast te stellen Door nu al de huidige manier van werken aan te passen, kan Zaanstad straks meteen aan de slag met de Omgevingswet.  Op korte termijn staan de volgende bestemmingsplannen op stapel: Centrum Zaandam, Zaandam Nieuw-West, Westknollendam Zaanzone Zaandam, Zaandam Oost en Molletjesveer. 

Centrum Zaandam eerste bestemmingsplan met nieuwe aanpak

Het bestemmingsplan Centrum Zaandam is het eerste bestemmingsplan dat wordt opgesteld ‘in de geest van de Omgevingswet’. Het gebied en de gebruikers en hun belangen zijn hiervoor het uitgangspunt, en niet het oude bestemmingsplan. In de nieuwe werkwijze ligt dan ook sterk de nadruk op het gebied en de participatie van de gebruiker. Kansrijke initiatieven worden waar mogelijk meegenomen. Nieuwe manieren om bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden op een vroege manier te betrekken bij de planvorming worden onderzocht. 

Ga naar Zaanstad.nl